Blitzfoil

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Orange Hair Products B.V.Artikel 1. Algemene bepalingen1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten aangegaan met Orange Hair Products B.V. Deze vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van koophandel te Rotterdam onder nummer en biedt haar producten aan via één of meerdere webshops. Aan een verwijzing door koper naar eigen of andere algemene voorwaarden komt geen werking toe, tenzij de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk door Orange Hair Products B.V. is aanvaard.1.2 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over 'koper' wordt bedoeld de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die blijkens de opdrachtbevestiging aan Orange Hair Products B.V. opdracht verleent tot het leveren van professionele kappersbenodigdheden en diensten.Artikel 2. Aanbod en aanvaarding2.1 Alle aanbiedingen, via haar webshops uitgebracht door Orange Hair Products B.V., kunnen slechts worden aangemerkt als een vrijblijvende uitnodiging om een bestelling te plaatsen.2.2 Orange Hair Products B.V. geeft op haar websites een zo volledig mogelijke omschrijving van de aangeboden artikelen en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door koper mogelijk te maken. Als Orange Hair Products B.V. daarbij gebruik maakt van afbeeldingen, dan vormen deze een waarheidsgetrouwe weergave van de artikelen. Kennelijke vergissingen of fouten alsmede geringe afwijkingen van de geleverde artikelen ten opzichte van de weergegeven aanbiedingen binden Orange Hair Products B.V. niet en geven koper geen aanspraak op ontbinding en/of schadevergoeding. Mocht er sprake zijn van een beperkte geldigheidsduur van een aanbieding dan zal dit uitdrukkelijk worden vermeld.2.3 Een koopovereenkomst komt eerst tot stand nadat koper via de website een bestelling heeft geplaatst en Orange Hair Products B.V. deze bestelling uitdrukkelijk heeft aanvaard. Deze aanvaarding geschiedt middels het (automatisch) verzenden van een elektronische opdrachtbevestiging naar het door koper opgegeven e-mailadres.Artikel 3: Levering en verzending3.1 De door koper bestelde artikelen worden zo spoedig mogelijk (streeftermijn binnen 7 werkdagen) doch uiterlijk binnen 30 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst door of namens Orange Hair Products B.V. bij koper afgeleverd. Wordt deze termijn overschreden dan heeft koper het recht de overeenkomst per e-mail of schriftelijk te ontbinden. Reeds verrichte betalingen worden alsdan binnen 30 dagen na ontbinding door Orange Hair Products B.V. aan koper gerestitueerd.3.2 Aflevering vindt plaats op het door koper opgegeven adres. Na aflevering op dit adres gaat het risico over op koper en is Orange Hair Products B.V. niet langer aansprakelijk voor vermissing, beschadiging en andere schadeoorzaken. Is koper inmiddels verhuisd of is het adres anderszins niet correct dan komt e.e.a. voor risico van koper en komen de eventuele extra afleverkosten voor diens rekening.Artikel 4. Bedenktijd koper4.1 Koper heeft het recht om de gesloten koopovereenkomst binnen een termijn van 8 werkdagen na ontvangst van de bestelde artikelen te herroepen. Deze herroeping dient uitdrukkelijk plaats te vinden per e-mail en/of schriftelijk.4.2 In geval van herroeping dient koper de ontvangen artikelen op eigen kosten retour te zenden en wel binnen 14 dagen nadat hij of zij de herroeping aan Orange Hair Products B.V. heeft kenbaar gemaakt.4.3 Het herroepingsrecht geldt enkel en alleen in geval de geleverde artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn gebleven.Artikel 5. Prijzen5.1 Koper is voor de levering van de bestelde artikelen de in de opdrachtbevestiging opgenomen prijs verschuldigd.5.2 Alle door Orange Hair Products B.V. genoemde prijzen zijn in euro's, exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.5.3 De kosten voor aflevering zijn niet in de prijs inbegrepen. Deze kosten worden afzonderlijk opgegeven.Artikel 6. Betaling6.1 De door Orange Hair Products B.V. geleverde artikelen dienen te worden betaald binnen 14 dagen na aflevering. Koper zal door Orange Hair Products B.V. vooraf worden geïnformeerd over de mogelijke wijzen van betaling.6.2 Orange Hair Products B.V. is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van koper te verlangen. In geval vooruitbetaling wordt verlangd hebben particulieren te allen tijde het recht ervoor te kiezen om (ten hoogste) de helft van het factuurbedrag te betalen bij aflevering.6.3 Na het verstrijken van de onder 6.1 genoemde betalingstermijn verkeert de koper van rechtswege in verzuim en is hij of zij over de opeisbare vordering wettelijke handelsrente (professionele kopers) of de wettelijke rente (particulieren) verschuldigd.6.4 In het onder 6.3 genoemde geval komen eventuele kosten van invordering (buitengerechtelijke kosten) voor rekening van koper. Deze kosten worden forfaitair gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 50,-.Artikel 7. Reclames en klachten7.1 Bij zichtbare gebreken moet koper terstond doch uiterlijk binnen 8 werkdagen nadat de bestelde artikelen zijn afgeleverd per e-mail ofschriftelijk reclameren, waarna de klacht met bekwame spoed door Orange Hair Products B.V. in behandeling zal worden genomen.7.2 Bij onzichtbare gebreken dient op dezelfde wijze te worden gereclameerd binnen 8 werkdagen nadat koper het gebrek heeft ontdekt danwel redelijkerwijs had kunnen ontdekken, doch in ieder geval uiterlijk binnen 6 maanden na aflevering door Orange Hair Products B.V.7.3 Na verloop van gemelde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft koper zijn of haar rechten terzake verwerkt.7.4 Koper is in geen geval gerechtigd om de betaling van openstaande facturen op te schorten en/of over te gaan tot verrekening vanwege gebreken en/of andere klachten met betrekking tot de door Orange Hair Products B.V. geleverde artikelen.Artikel 8. Garantie8.1 Op de door Orange Hair Products B.V. geleverde artikelen en diensten is uitsluitend een expliciete garantie van toepassing, indien en voor zover deze wordt gegeven door de producent van de geleverde artikelen en diensten.8.2 De eventuele garantie is niet van toepassing, indien de geleverde artikelen of diensten zijn beschadigd of anderszins niet (meer) voldoen aan de in redelijk daaraan te stellen eisen als een gevolg van onoordeelkundig gebruik danwel opzet of grove schuld aan de zijde van koper. Ook in geval er slechts sprake is van normale slijtage kan geen beroep worden gedaan op de garantiebepaling.Artikel 9. Aansprakelijkheid, exoneratie en vrijwaring derden9.1 Orange Hair Products B.V. is slechts aansprakelijk voor de als een rechtstreeks gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming door koper geleden of te lijden schade. In alle gevallen is de schade beperkt tot ten hoogste de opdrachtsom c.q. het factuurbedrag, tenzij er aan haar zijde sprake is van opzet of grove schuld.9.2 Orange Hair Products B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bedrijfsschade (stagnatie, stillegging productie), winstderving, etc. Ook is zij nimmer aansprakelijk voor daden of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden of andere willekeurige derden.9.3 Orange Hair Products B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, evenals voor schade veroorzaakt door computervirussen en het onderscheppen van datatransmissies van e-mail verkeer.Artikel 10. Overmacht10.1 Indien Orange Hair Products B.V. niet in staat is aan één of meerdere verplichtingen uit de koopovereenkomst te voldoen ten gevolge van feiten of omstandigheden die buiten haar macht zijn gelegen, is zij ter zake de uitvoering van deze overeenkomst, afgezien van hetgeen hiervoor is bepaald, niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de zijde van koper en zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk (schriftelijk) te ontbinden.10.2 Onder genoemde feiten en omstandigheden zijn, naast bijv. vertragingen bij derden/ toeleveranciers, machinebreuk, stroomstoringen, stakingen, brand en natuurrampen, ook begrepen wettelijke en andere overheidsmaatregelen die aan nakoming in de weg staan.Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud11.1 De door Orange Hair Products B.V. geleverde artikelen of diensten blijven haar eigendom, zo lang koper al het door hem of haar aan Orange Hair Products B.V. verschuldigde - rente en kosten alsmede betalingen vanuit eerdere transacties daaronder begrepen - niet heeft voldaan, tevens behoudt Orange Hair Products B.V. zich het recht voor producten niet te leveren aan kopers die niet voldoen aan de professionele uitstraling die zij wenst voor haar producten of in een beschermd afname gebied zijn gevestigd van een andere koper.11.2 Indien koper in gebreke is met de nakoming van zijn of haar verplichtingen is Orange Hair Products B.V. te allen tijde gerechtigd om de door haar geleverde artikelen of diensten terug te halen. Koper is alsdan verplicht om hieraan zijn of haar volledige medewerking te verlenen.Artikel 12. Insolventie12.1 Zowel Orange Hair Products B.V. als koper hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk (schriftelijk) en zonder schadeplichtig te zijn te ontbinden, in geval de andere partij in staat van surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert.Artikel 13. Persoonsgegevens13.1 De door koper verstrekte bedrijf en persoonsgegevens zullen door Orange Hair Products B.V. worden verwerkt en opgenomen in een bestand. Zij zal zich bij de verwerking en het gebruik van deze gegevens houden aan de geldende privacy wetgeving en een eventueel door haar opgestelde privacy verklaring.Artikel 14. Bevoegde rechter en toepasselijk recht14.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de met Orange Hair Products B.V. gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied waar zij is gevestigd (Rechtbank Rotterdam, sector Kanton danwel Rechtbank Rotterdam, sector Civiel), tenzij partijen uitdrukkelijk anders zullen overeenkomen.14.2 Op alle overeenkomsten met Orange Hair Products B.V. is Nederlands recht van toepassing.Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van koophandel te Rotterdam.

Wij maken gebruik van cookies

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. Meer informatie over cookies lees je in onze privacy verklaring: Privacyverklaring